การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 2565