กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

“ศูนย์การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ เกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

กลุ่มจังหวัดสบายดี

Slider

ศูนย์การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มีอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวมาตรฐาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวศรัทธา ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในระดับประเทศและระดับโลก

ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีการค้า การลงทุน         
การค้าชายแดน และการบริการ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึง สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โลจิสติกส์ เป็นต้น ที่จะขยายสู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงฐานการผลิต แหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประตูการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งต่างๆ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภูมิภาค

เกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มีการเกษตรเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีอาชีพ มีรายได้ผลผลิตจากการเกษตรชั้นนำ เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ในพื้นที่ตามความต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นนำ

 

เมืองน่าน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กระบวนการพัฒนาเมืองเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของเมืองและชุมชน และมีการบริหารราชการอย่าง โปร่งใส ยุติธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน
1. เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและที่อยู่อาศัยที่สะอาดและปลอดภัย
2. มีระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุลยภาพและยั่งยืน
3. มีชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรียบ
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด ควบคุม ตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
5. ประชาชนได้รับการตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานของชีวิต

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.