กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

"เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

กลุ่มจังหวัดสบายดี

Slider

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ

กลุ่มจังหวัดมีการเกษตรชั้นนำ
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอาชีพ มีรายได้ ผลผลิตจากการเกษตรชั้นนำเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในพื้นที่ตามความต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นนำ

ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์

ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีการค้า การลงทุน
และการบริการ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การค้าชายแดน การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึง
สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โลจิสติกส์ เป็นต้น ที่จะขยายสู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ

มีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดทั้ง 4 ในกลุ่มจังหวัดการเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 สามารถเดินทางได้สะดวกสบายทั้งทางรถยนต์ที่มีถนนที่เชื่อมต่อกันได้ทุกจังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัด รถไฟ ที่มีขบวนรถมาจากกรุงเทพมหานครไปยังอุดรธานี และหนองคาย มีสนามบินนานาชาติ
อุดรธานี ที่ผู้โดยสารที่จะเดินทางจากจังหวัดหนองคาย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ สามารถเดินทางจาก
จังหวัดของตนเอง มาขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีได้ และมีสนามบินจังหวัดเลย ที่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งเป็น 1 ใน 12 “เมืองต้องห้ามพลาด”

การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล

การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความต้องการ
ของตลาดท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในระดับประเทศ และระดับโลก

 

ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในทุกด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเป็นลำดับขั้นตอน รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มีสิ่งแวดล้อม ที่อยู่สะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง
ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด ควบคุม
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้รับปัจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร น้ำ ที่พักอาศัย ความปลอดภัย มีรายได้และมีงานทำ)
มีสิทธิ มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร มีการติดต่อประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ์ เพื่อทำงานร่วมกันในชุมชน
มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยู่เสมอ มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม
วิถีการดำรงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชุมชน มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน
และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีมาในอดีต มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง
เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บป่วยในระดับต่ำ

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.