Visitors Counter

62739
TodayToday7
YesterdayYesterday10
This WeekThis Week42
This MonthThis Month7
All DaysAll Days62739

ข่าวประชาสัมพันธ์
* เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำแผนฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
   
* ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน 5 จังหวัด อีสานตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
   เอกสารแนบ
ประกาศกลุ่มจังหวัดฯ เรื่องโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เอกสารแนบ
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
     * ประกาศ 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 
     * ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด และ Project Brief
       -   Project Brief
 
เรื่องทั่วไป

งบทดลอง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ประจำงวด 009 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

งบทดลอง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ประจำงวด 008 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559  

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

* สรุปผลการประชุมสัมมนา กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557  

รายงานการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556

• รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 

• แผน กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

   ปก

   ส่วนที่ 1

   ส่วนที่ 2

   ส่วนที่ 3

   ส่วนที่ 4

 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เชิญประชุมตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด วันที่ 21 ม.ค.2556) 

. การปรับแผนพัฒนา/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

มอบอำนาจให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านการวางแผนพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

 
KPI......

รายงานการประเมินผลตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน

คำสั่งมอบหมายส่วนราชการรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

 
คำสั่ง / ข้อสั่งการ.....

ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เรื่อง รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เรื่อง รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

*  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑ 

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านการวางแผนพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

ประกาศฯ รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

 
ดาวน์โหลด......

* แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบปี พ.ศ. 2562 

   1. ปก

   2. สารบัญ

   3. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป

   4. ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มจังหวัด

   5. ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูล แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด

   6. ส่วนที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด _ 1

   7. ส่วนที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด _ 2

   8. ภาคผนวก

* แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 

  1. แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบประมาณรายจ่าย

  2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

  3. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

* แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

    1. หน้าปก

    2. สารบัญ

    3. ส่วนที่ 1 หน้า 1 - 35

    4. ส่วนที่ 2 หน้า 36 - 40

    5. ส่วนที่ 2 หน้า 41 - 111

    6. ส่วนที่ 3 หน้า 112 - 121

    7. ส่วนที่ 4 หน้า 122 - 125

    8. ส่วนที่ 4 หน้า 126 - 137

    9. ส่วนที่ 4 หน้า 138 - 156

   10. ภาคผนวก

 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

* แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


* แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการกลุ่มจังหวัด ปี 2560

   - แบบ กจ 2_1

   - แบบ กจ 2_2

   - แบบ กจ 3

* แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวน 

   - ปก

   - สารบัญ

   - ส่วนที่ 1

   - ส่วนที่ 2

   - ส่วนที่ 3

   - ส่วนที่ 4

   - ภาคผนวก

กำหนดการประชุม วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ ปี 2559 

* แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

• แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการกลุ่มจังหวัด

   - ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

   - รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

    ปก

   - สารบัญ

   - ส่วนที่ 1

   - ส่วนที่ 2

   - ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจ   เกษตร   อุตสาหกรรม   ค้าชายแดน   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

     ทิศทางการพัฒนา

   - ส่วนที่ 4

• แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)

บรรยายสรุปกลุ่มจังหวัด

 

ถวายพระพรออนไลน์

กรกฏาคม 2022
อาจัอัพุพฤศุเส
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

 

โพลล์

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี
 

Login Form