Visitors Counter

34722
TodayToday14
YesterdayYesterday13
This WeekThis Week152
This MonthThis Month726
All DaysAll Days34722

ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     * ประกาศ
 
 
เรื่องทั่วไป

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559  

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

* สรุปผลการประชุมสัมมนา กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557  

รายงานการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556

• รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 

• แผน กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

   ปก

   ส่วนที่ 1

   ส่วนที่ 2

   ส่วนที่ 3

   ส่วนที่ 4

 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เชิญประชุมตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด วันที่ 21 ม.ค.2556) 

. การปรับแผนพัฒนา/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

มอบอำนาจให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านการวางแผนพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

 
KPI......

รายงานการประเมินผลตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน

คำสั่งมอบหมายส่วนราชการรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

 
คำสั่ง / ข้อสั่งการ.....

ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เรื่อง รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

*  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑ 

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านการวางแผนพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

ประกาศฯ รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

 
ดาวน์โหลด......

* แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


* แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการกลุ่มจังหวัด ปี 2560

   - แบบ กจ 2_1

   - แบบ กจ 2_2

   - แบบ กจ 3

* แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวน 

   - ปก

   - สารบัญ

   - ส่วนที่ 1

   - ส่วนที่ 2

   - ส่วนที่ 3

   - ส่วนที่ 4

   - ภาคผนวก

กำหนดการประชุม วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ ปี 2559 

* แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

• แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการกลุ่มจังหวัด

   - ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

   - รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

    ปก

   - สารบัญ

   - ส่วนที่ 1

   - ส่วนที่ 2

   - ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจ   เกษตร   อุตสาหกรรม   ค้าชายแดน   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

     ทิศทางการพัฒนา

   - ส่วนที่ 4

• แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)

บรรยายสรุปกลุ่มจังหวัด

 

ถวายพระพรออนไลน์

กันยายน 2016
อาจัอัพุพฤศุเส
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 

โพลล์

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี
 

Login Form