การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้งานโปรแกรม eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ติดราชการ ได้มอบหมาย นางนภาพร แก้วสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ คือ
1. แนวทางการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564