เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (67 downloads)

2. ทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค (93 downloads)

3. นำเสนอ (นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) (52 downloads)