เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (137 downloads)

2. ทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค (173 downloads)

3. นำเสนอ (นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) (141 downloads)