เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (81 downloads)

2. ทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค (110 downloads)

3. นำเสนอ (นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) (59 downloads)