เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (105 downloads)

2. ทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค (133 downloads)

3. นำเสนอ (นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) (96 downloads)