การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 2564