การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ
ได้มอบหมายให้
นายณฐพล  วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)