การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)