การประชุมคณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2567

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567  นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์ ) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1