การตรวจติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 2 (ในวันที่ 14 มีนาคม 2567)

วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย นายณฐพล วิถี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะทำงานตรวจติดตามฯ พร้อมด้วยนายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นายสยาม บุตรโยจันโท (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี น.ส.วิภา มิ่งมงคลศรี (แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดหนองบัวลำภู
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิเหลื่อมปีโดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเร่งรัดดำเนินงานให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามสัญญาจ้าง