การตรวจติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในพื้นที่จังหวัดเลย ไตรมาส 2 (ในวันที่ 15 มีนาคม 2567)

วันที่ 15 มีนาคม 2567.คณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย นายณฐพล วิถี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะทำงานตรวจติดตามฯ พร้อมด้วยนายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
น.ส. วิภา มิ่งมงคลศรี (แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูล
ผลการดำเนินงานฯ ณ ลานทุ่งคริสต์มาส ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเร่งรัดดำเนินงานให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามสัญญาจ้าง