การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566  นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มอบหมาย นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1