การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)