การติดตามเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณและติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 (ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566) จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย นายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดฯ นายกวิน ตรีกุล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดอุดรธานี.นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูล พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 1 กิจกรรม โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ คณะทำงานฯได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเร่งรัดดำเนินงานให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามสัญญาจ้าง

จุดที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเส้นทางการท้องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท
Romantic Route และนาคี รูท Nakhee Route
กิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ไดโนเสาร์และสวนน้ำหาดโนนยาว (DinoWaterPark)
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 25,600,000 บาท (วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 25,450,000 บาท)
ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 4.00