การตรวจติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566.คณะทำงานออกตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผล
การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประธานคณะทำงาน นายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นายกวิน ตรีกุล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดธานี นายภาคภูมิ ปุผมาศ
ผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดอุดรธานี นายภูวิศ เพียงระวีผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานฯ จากแขวงทางหลวงจังหวัดหนองคาย และหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม.เพื่อเร่งรัดดำเนินงาน และสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญาจ้าง
ข้อมูลโครงการชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
กิจกรรม พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม. 506 + 900 – กม. 507 + 900 ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ 76