การตรวจติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย นายศรัณย์ศักดิ์  ศรีเครือเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ นายกวิน ตรีกุล ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดอุดรธานี นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลำภูนายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูล พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 กิจกรรม โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานฯ
จากรองผู้ว่าราชจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเร่งรัดดำเนินงานให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามสัญญาจ้าง

จุดที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเส้นทางการท้องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท Romantic Route และนาคี รูท Nakhee Route

 กิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ไดโนเสาร์และสวนน้ำหาดโนนยาว (Dino.Water.Park) ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding

จุดที่ 2  โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติกรูท(Romantic.Route) และนาคีรูท (Nakhee Route)

กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พระพุทธชยันตี วัดดอยเทพสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.726 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 4,572 ตารางเมตร
งบประมาณประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. 2565ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ผลการดำเนินงานดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างร้อยละ 100.00 ปัจจุบันศาลจังหวัดหนองบัวลำภูมีคำสั่งอายัดเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้าย จำนวน 1,996,000 บาท