การตรวจติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานออกตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงาน      ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน          หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย นายกวิน ตรีกุล ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดอุดรธานี นายเชิด สิงห์คำป้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดเลย นายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1 กิจกรรม.และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเร่งรัดดำเนินงานให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามสัญญาจ้าง

จุดที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเส้นทางการท้องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท Romantic Route และนาคี รูท Nakhee Route)

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอนเชียงคาน – ปากคาน ระหว่าง กม. 21+000 – กมม. 23+000 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณครั้งสุดท้าย โดยมีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 880,000 บาท

จุดที่ 2 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโมแมนติกรูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route)

กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อำเภอภูเรือ.จังหวัดเลย.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80.00