การเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2564 – 2565 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด./หัวหน้าคณะทำงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2564 – 2565 มอบหมายให้คณะทำงานจัดเก็บข้อมูล โดยทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมทีมงานประกอบด้วย นางนภาพร แก้วสี ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ, นายทศพร วงศ์ละ นักวิชาการสถิติชำนาญการ, นางสาวทิพานัน สิงห์ดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5 กม.  (งป.64)

2. กิจกรรมปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 2 สาย และจัดหาวัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง (งป.64)

3. กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บ้านนาโฮง – บ้างทุ่งกว้างพัฒนา ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5 กม.  (งป.64)

4. กิจกรรมปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ หนา 0.04 ม. บ้านเชียงดี ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี – บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ระยะทางรวม 7.315 กม. (งป.65)

5. กิจกรรมปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ หนา 0.04 ม. บ้านม่วง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี – บ้านกุดผึ้ง ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง 5 กม. (งป.65)