การประชุมรับมอบนโยบายในการพิจารณาและขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มอบหมาย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการพิจารณาและขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) หัวหน้าคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของ อ.ก.บ.ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน