การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม วังนาคินทร์ คำชะโนด อำเภอบ้างดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทร์พร) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ประธานคณะทำงาน และคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และนายอำเภอบ้านดุง เข้าร่วมประชุม