การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประธานในการประชุม ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้าน จังหวัดหนองคาย