การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 6/2563

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดราชการ ได้มอบหมาย นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 6/2563
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญ คือ
1. การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การโอนสินทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1