หนังสือเวียน/ประกาศ

  • ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เรื่องรายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ล่าสุด ดาวน์โหลด
  • ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เรื่องรายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  ดาวน์โหลด
  • คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ 14/2556 เรื่องแต่งคั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
  • หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 6320 ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2564 เรื่อง เเนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
  • หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 5453 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบเเละติดตามประเมิณผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
  • การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 128 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ดาวน์โหลด
  • หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 5968 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนสินทรัย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดาวน์โหลด
  • หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 6406 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 (แจ้งจังหวัดให้ รายงาน ครม.สัญจรฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน) ดาวน์โหลด