หนังสือเวียน/ประกาศ

  • การรายงานข้อมูลตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว-6368 (25 downloads)
  • ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เรื่องรายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ล่าสุด MX-M315NV_20200602_101727.pdf (23 downloads)