ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการเงินประจำปี

 • รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 2566

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี งวด 1-16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบืกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบืกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 25667
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2567
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2566
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 25656