รายงานการเงิน

 • รายงานการเงิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Financial-report2561.pdf (18 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (กันยายน 2562) budget-seb62.pdf (6 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี (ปี 2562) budget-62.pdf (4 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ตุลาคม 2562) budget-oct62.pdf (13 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (พฤศจิกายน 2562) budget-Nov62.pdf (8 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ธันวาคม 2562) budget-Dec62.pdf (7 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มกราคม 2563) budget-Jan63-1.pdf (5 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (กุมภาพันธ์ 2563) budget-Feb63.pdf (9 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มีนาคม 2563) budget-Mar63.pdf (4 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (เมษายน 2563) budget-Apr63.pdf (3 downloads)
 • รายงานการเงิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Financial-report2562.pdf (4 downloads)
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (พฤษภาคม 2563) budget-May63.pdf (6 downloads)