รายงานการเงิน

  • รายงานการเงิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Financial-report2561.pdf (2 downloads)
  • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (กันยายน 2562) budget-seb62.pdf (1 download)
  • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี (ปี 2562) budget-62.pdf (1 download)
  • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ตุลาคม 2562) budget-oct62.pdf (4 downloads)