มติ/กฏหมาย/ระเบียบ

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 act-2445 (140 downloads)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 act-2449 (122 downloads)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 act-2453 (102 downloads)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 act-2457 (67 downloads)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 act-2462 (76 downloads)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 act-2466 (75 downloads)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 act-2470 (89 downloads)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 act-2474 (179 downloads)
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 act-2478 (69 downloads)
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 dec-2482 (74 downloads)
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 dec-2486 (73 downloads)
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ann_16112560.pdf (66 downloads)
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 v92.pdf (59 downloads)
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Budget2548&edit.pdf (65 downloads)
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 Budget2562.pdf (65 downloads)
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 17 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด rules18022553.pdf (84 downloads)
 • หลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย ดาวน์โหลด
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื่นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด