โครงสร้างกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1657/2560 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงสร้างกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (56 downloads)