วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
(1) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
(2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
(3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด
(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
(2) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า
(3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
(4) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(5) รายได้จากการท่องเที่ยว
(6) ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด
(7) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ
(8) ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
(9) การจัดการขยะมูลฝอย

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจในพื้นที่
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําโขง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน