จังหวัดเลย

เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย