จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี