จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ร่วมกับนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ โรงแรมณัฐพงศ์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู