จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย