จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ โรงแรม The One อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ