กิจกรรม: การประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ติดราชการ ได้มอบหมาย นางนภาพร แก้วสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ คือ
1. แนวทางการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565