เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

   - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

  - รวม ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

  - ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

เกี่ยวกับงบประมาณ

 - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘

-  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕