หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ 

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว               1672 

ตำรวจท่องเที่ยว                          1155 

ตำรวจทางหลวง                         1193

บริการแพทย์ฉุกเฉิน                    1669

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย                0 4281 2812

(เลย หนองบัวลำภู)                                                0 4281 1405

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี         0 4232 5406

(อุดรธานี - หนองคาย)                                              0 4232 5407

สนามบันนานาชาติอุดรธานี                                       0 4224 4426

 

สำนักงานจังหวัดเลย                                                 0 4283 3209

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย                                          0 4281 1258

เทศบาลเมืองเลย                                                      0 4281 1324

สถานีตำรวจเมืองเลย                                                0 4281 1541

สถานีขนส่งจังหวัดเลย                                              0 4283 3586

 

สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู                                  0 4231 6680

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู                           0 4231 2043

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู                                        0 4231 1999

สถานีตำรวจเมืองหนองบัวลำภู                                 0 4231 2578

สถานีขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู                               0 4231 2390

 

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี                                       0 4224 8777

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี                                0 4220 5520-2

สถานีตำรวจเมืองอุดรธานี                                      0 4232 8514-8

โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี                                   0 4224 5555

สถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี                                    0 4224 3222

สถานีรถไฟอุดรธานี                                              0 4224 7773

 

สำนักงานจังหวัดหนองคาย                                    0 4241 1778

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย                             0 4241 2100

สถานีตำรวจเมืองหนองคาย                                   0 4241 1021

โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย                                0 4241 3456

สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย                                 0 4241 1612

สถานีรถไฟหนองคาย                                           0 4241 1637