เรื่องทั่วไป

งบทดลอง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ประจำงวด 009 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

งบทดลอง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ประจำงวด 008 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559  

* รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

* สรุปผลการประชุมสัมมนา กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557  

รายงานการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556

• รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 

• แผน กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

   ปก

   ส่วนที่ 1

   ส่วนที่ 2

   ส่วนที่ 3

   ส่วนที่ 4

 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เชิญประชุมตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด วันที่ 21 ม.ค.2556) 

. การปรับแผนพัฒนา/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

มอบอำนาจให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านการวางแผนพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด