KPI......

รายงานการประเมินผลตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน

คำสั่งมอบหมายส่วนราชการรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕