ดาวน์โหลด......

* แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบปี พ.ศ. 2562 

   1. ปก

   2. สารบัญ

   3. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป

   4. ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มจังหวัด

   5. ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูล แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด

   6. ส่วนที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด _ 1

   7. ส่วนที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด _ 2

   8. ภาคผนวก

* แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 

  1. แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบประมาณรายจ่าย

  2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

  3. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

* แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

    1. หน้าปก

    2. สารบัญ

    3. ส่วนที่ 1 หน้า 1 - 35

    4. ส่วนที่ 2 หน้า 36 - 40

    5. ส่วนที่ 2 หน้า 41 - 111

    6. ส่วนที่ 3 หน้า 112 - 121

    7. ส่วนที่ 4 หน้า 122 - 125

    8. ส่วนที่ 4 หน้า 126 - 137

    9. ส่วนที่ 4 หน้า 138 - 156

   10. ภาคผนวก

 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

* แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


* แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการกลุ่มจังหวัด ปี 2560

   - แบบ กจ 2_1

   - แบบ กจ 2_2

   - แบบ กจ 3

* แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวน 

   - ปก

   - สารบัญ

   - ส่วนที่ 1

   - ส่วนที่ 2

   - ส่วนที่ 3

   - ส่วนที่ 4

   - ภาคผนวก

กำหนดการประชุม วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ ปี 2559 

* แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

• แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการกลุ่มจังหวัด

   - ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

   - รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

    ปก

   - สารบัญ

   - ส่วนที่ 1

   - ส่วนที่ 2

   - ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจ   เกษตร   อุตสาหกรรม   ค้าชายแดน   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

     ทิศทางการพัฒนา

   - ส่วนที่ 4

• แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)

บรรยายสรุปกลุ่มจังหวัด