คำสั่ง / ข้อสั่งการ.....

ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เรื่อง รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เรื่อง รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

*  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑ 

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านการวางแผนพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

ประกาศฯ รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑