สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 

               กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 21.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.4 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 4.04 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.87 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย อาทิ น้ำป่าสัก น้ำพอง น้ำเลย น้ำชี น้ำโมง และห้วยหลวง มีชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป. ลาว ระยะทางตามแนวชายแดนยาวประมาณ 527 กิโลเมตร โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดน  

อาณาเขต 

          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

          ทิศเหนือ              ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

          ทิศใต้                 ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 

          ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ด้านการเมือง / การปกครอง

            กลุ่มจังหวัดแบ่งการปกครองเป็น 5 จังหวัด 57 อำเภอ 419 ตำบล 4,785 หมู่บ้าน 5 อบจ. 1 เทศบาลนคร 6 เทศบาลเมือง 90 เทศบาลตำบล และ 396 อบต. จำแนกเป็นจังหวัด ได้ ดังนี้

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

อบจ.

เทศบาล

อบต.

นคร

เมือง

ตำบล

อุดรธานี

20

156

1,880

1

1

3

44

148

หนองคาย

9

62

687

1

-

1

9

60

หนองบัวลำภู

6

59

687

1

-

1

15

51

เลย

14

89

916

1

-

1

14

85

บึงกาฬ

8

53

615

1

-

-

8

52

รวมทั้งสิ้น

57

419

4,785

5

1

6

90

396

ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

            

โครงสร้างประชากร

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีประชากร 3,584,660 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือน 1,049,473 ครัวเรือน มีพื้นที่ 34,346,.28 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย 98.10 คน ต่อตารางกิโลเมตร จำแนกเป็นรายจังหวัด ได้ดังนี้

พื้นที่

ประชากร

ครัวเรือน

พื้นที่

(ตร.กม.)

ความหนาแน่นต่อ ตร.กม.

กลุ่มจังหวัด ฯ

3,584,660

1,049,473

34,346.28

98.10

อุดรธานี

1,544,789

414,868

11,730.302

131.19

หนองบัวลำภู

502,868

124,849

3,859.086

129.80

หนองคาย

509,395

240,354

3,027.280

168.27

เลย

624,066

166,243

11,424.612

54.34

บึงกาฬ

403,542

103,159

4,305

97.74

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สภาพทางเศรษฐกิจ                     

                        1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม(GRP) ใน ปี 2553 จำนวน 70,480 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 15 ของกลุ่มจังหวัดทุกกลุ่ม และมีรายได้เฉลี่ยรายหัวใน ปี 2553 จำนวน 51,219 ล้านบาท/คน/       ปี เป็นลำดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดทุกกลุ่ม จำแนกผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ ภาคบริการ 46,887 ล้านบาท ภาคการค้าส่งค้าปลีก 15,703 ล้านบาท ภาคเกษตร 14,196 ล้านบาท   และภาคอื่นๆ 6,306 ล้านบาท

ด้านการเกษตร    

กลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภาพการพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ทั้งอ้อย ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก อาทิ โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล แป้งมัน และเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

                        พื้นที่เพาะปลูกพืชที่สำคัญ กลุ่มจังหวัดมีพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั้งสิ้น7,089,138 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่เพาะปลูก ดังนี้

ลำดับ

พื้นที่เพาะปลูก

2553

1

ข้าวนาปี

4,315,552

2

ยางพารา

1,489,241

3

มันสำปะหลัง

446,365

4

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

637,984

5

อ้อยโรงงาน

199,996

รวม

7,089,138

            แนวโน้มผลผลิตด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดในปี 2551-2554

ผลผลิต

2551

2552

2553

2554

ข้าวนาปี

1,324,798

1,320,027

1,303,242

1,294,466

ข้าวนาปรัง

66,413

80,399

121,825

144,958

ยางพารา

60,199

63,430

92,198

103,941

มันสำปะหลัง

1,524,655

1,371,829

1,369,029

1,266,212

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

340,526

409,767

382,252

419,241

อ้อยโรงงาน

1,503,155

1,705,587

1,833,224

2,010,724

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3

ด้านอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ฯ

           อาหารและเครื่องดื่ม   กลุ่มจังหวัดฯ ในปี 2553 มีมูลค่าการผลิต 15,827.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 43.86 รองลงมาได้แก่จังหวัดหนองคาย ร้อยละ 25.68   ที่เหลือกระจายตัวอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู และเลย ร้อยละ 18.71 และ 11.75 ตามลำดับ

สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ในปี 2553 มีมีมูลค่าการผลิต 270.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 58.12 รองลงมาได้แก่จังหวัดหนองคาย ร้อยละ 26.75 และจังหวัดหนองบัวลำภู ร้อยละ 15.14

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ในปี 2553 มีมีมูลค่าการผลิต 349.20 ล้านบาท ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 67.63 รองลงมาได้แก่จังหวัดหนองคาย ร้อยละ 16 ที่เหลือกระจายตัวอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู และเลย ร้อยละ 13.05 และ 3.32ตามลำดับ

 

การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญ

         โรงานน้ำตาล จำนวน 4 โรง กระจายตัว จังหวัดอุดรธานี อ.หนองหานและ อ.กุมภวาปี และจังหวัดหนองบัวลำภู อ.นากลาง

โรงสีข้าว จำนวน 22 โรง กระจายตัว จังหวัดอุดรธานี อ. เมือง   อ. หนองหาน, จังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง, จังหวัดเลย อ.เมือง อ.วังสะพุง อ.ท่าลี่

          โรงงานผลิตแผ่นยางรมควัน ยางเปรรูป   จำนวน 8 โรง   กระจายตัว อ. หนองหาน   อ.หนองวัวซอ และ อ.กุดจับอำเภอจังหวัดหนองคาย อ.บึงกาฬ อ.เมือง อ.โพนพิสัย

         โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง จำนวน 24 โรง กระจาย จังหวัดอุดรธานี อ. เมือง, จ.หนองบัวลำภู อ.เมือง อ.นาวัง อ.ศรีบุญเรือง , จ.เลย อ.เมือง อ.ท่าลี่ อ.วังสะพุง

         โรงงานอบเมล็ดพืช และสีข้าวโพด สีลูกเดือย จำนวน 22 โรง กระจายตัว จังหวัดเลย อ.วังสะพุง อ.ท่าลี่ อ.เมือง

 

ด้านการค้าชายแดน

      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีสะพานมิตรภาพข้ามแม่โขงที่จังหวัดหนองคาย และสะพานมิตรภาพน้ำเหือง (ไทย-ลาว) ที่ อ.ท่าลี่ จ.เลยและมีด่านหนองคาย บึงกาฬ ท่าลี่ และเชียงคาน มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศให้บริการสายการบินในประเทศวันละ 15 เที่ยวบิน/วัน มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมโยงไปทุกภูมิภาคของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่จะเชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้านโดยมีมูลค่าการค้าการลงทุน ดังนี้

มูลค่าการนำเข้า ไทย-สปป.ลาว ปี 2548-2554

                                                                                           หน่วย : ล้านบาท

ปี

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

กลุ่มจังหวัดฯ

2,136

2,944

3,141

3,505

3,980

4,055

4,600

 

มูลค่าการส่งออก ไทย-สปป.ลาว ปี 2548-2554

                                                                               หน่วย:ล้านบาท

ปี

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

กลุ่มจังหวัดฯ

10,36

22,756

29,725

35,670

37,825

42,905

51,648

                       

มูลค่าการค้าชายแดน ปี 2548-2556

                                                                                      หน่วย:ล้านบาท

ปี

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

กลุ่มจังหวัดฯ

12,497

25,695

32,867

39,176

41,806

46,960

55,862

 

ด้านการท่องเที่ยว / บริการ

               1. กลุ่มจังหวัดฯ มีนักท่องเที่ยวในแต่ละปีประมาณ 3,000,000 คน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละประมาณ 6,000 ล้านบาท

               2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีภูมิประเทศเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งอารยธรรมยังมีเทศกาลและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่พบในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ทำให้เป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว เช่น แหล่งอารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง อุทยานหอยหินโบราณ ภูเรือ ภูกระดึง ภูทอก และงานเทศกาลสำคัญ เช่น บั้งไฟพญานาค การละเล่นผีคาโขน

3. มีโรงแรมขนาดใหญ่ 23 แห่ง

4. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวน 120 บริษัท

ด้านสังคม

              การศึกษา กลุ่มจังหวัดมีสถาบันศึกษาระดับ อุดมศึกษา 10 แห่ง

ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 2,353 แห่ง และ มีนักเรียนนักศึกษา

582,063 คน

              การสาธารณสุข กลุ่มจังหวัดมีโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 806 เตียง   1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 48 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 555 แห่ง    

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่มจังหวัดมีพื้นที่ทั้งหมด 21,500,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ 4,104,550 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 19.09

อุดตสาหกรรมแร่

            กลุ่มจังหวัดมีรายได้ในปี 2553 จากการทำเหมืองแร่เหมืองหิน 2,312 ล้านบาท โดยมีทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญ ดังนี้

  1. แร่แบไรต์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เลย ละหนองคาย
  2. แร่โปรแตส ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
  3. แร่หินปูน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู
  4. แร่ตะกั่ว   ในพื้นที่จังหวัดเลย
  5.  

แหล่งน้ำธรรมชาติ

              แหล่งน้ำ ในกลุ่มจังหวัดมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้แก่ ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำห้วยโมง ลุ่มน้ำลำพะเนียง และลุ่มน้ำเลย

แหล่งน้ำ

อยู่ในเขตจังหวัด

การใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

พื้นที่ (ไร่)

ครัวเรือน

ลุ่มน้ำห้วยหลวง

อุดรธานี,หนองคาย

3,740

1,185

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ

อุปโภค บริโภค

ลุ่มน้ำห้วยโมง

หนองคาย

3,155

375

ลุ่มน้ำลำพะเนียง

หนองบัวลำภู

1,500

220

ลุ่มน้ำเลย

เลย

3,750

845

รวม

12,145

2,625

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

การไฟฟ้า : จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในปี 2552 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจำนวนครัวเรือน 981,843 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ 859,701 ครัวเรือน โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.82 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า / ครัวเรือน ดังนี้

จังหวัด

ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า

คิดเป็นร้อยละ ของผู้ใช้ไฟฟ้า

อุดรธานี

422,109

368,891

87.39

หนองคาย

152,170

142,511

92.24

เลย

249,489

219,857

88.12

หนองบัวลำภู

183,359

155,467

84.78

บึงกาฬ

94,284

88,959

92.21

 

การประปา : มีกำลังการผลิตทั้งกลุ่มจังหวัดฯ แยกตามจังหวัด ดังนี้

  1. จังหวัดอุดรธานี

                             - ข้อมูลปี 2552 มีกำลังการผลิตทั้งปี 16,030,800 ลบ.ม. / ชม. ( ตามระบบที่ออกแบบไว้ ) แต่ผลิตได้จริง 2,300 ลบ.ม. / ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงและอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ผลิตและจำหน่ายในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี / เทศบาลหนองสำโรง / เทศบาลหนองบัว /เทศบาลโนนสูง - น้ำคำ และเทศบาลตำบลนาข่า รวมพื้นที่บริหาร 143 ตร.กม.

  1. จังหวัดหนองคาย ในปี 2552 ผลิตน้ำประปาได้ทั้งสิ้น 750,753 ลบ.ม. และปริมาณน้ำที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ 725,207 ล้าน   ลบ.ม. หรือร้อยละ 96.59 ของปริมาณน้ำที่ผลิตทั้งจังหวัด มีผู้ใช้น้ำประปาทั้งสิ้น 30,274 ราย

3. จังหวัดเลย ในปี 2552 ผลิตน้ำประปาได้ทั้งสิ้น 5,346,391 ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ใช้ 3,881,628 ลบ.ม. มีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 14,987 ครัวเรือน

4. จังหวัดหนองบัวลำภู ในปี 2552 ผลิตน้ำประปาได้ทั้งสิ้น 1,979,929 ลบ.ม. และปริมาณน้ำที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ 1,842,265 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 93.05 ของปริมาณน้ำที่ผลิตทั้งจังหวัด มีผู้ใช้น้ำประปาทั้งสิ้น 11,101 ราย

 

การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ดังนี้

1. การคมนาคาทางอากาศ

มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี รองรับผู้โดยสารได้วันละ 3,000 คน มีจำนวนเที่ยวบินวันละ 15 เที่ยวบิน

2. การคมนาคมทางรถไฟ

มีเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพหนองคาย ผ่านจังหวัดอุดรธานี ทั้งขบวนรถด่วนและรถดีเซลราง วันละ 2 เที่ยว

3. การคมนาคมทางบก

มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มอีสานตอนกลาง กลุ่มอีสานตอนบน 2 และ กลุ่มอีสานตอนกลาง

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณคดี จำนวน มากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้เส้นทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่จังหวัดเลยด้านอำเภอ    ด่านซ้ายต่อเนื่องไปจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และสิ้นสุดที่จังหวัดบึงกาฬ หรือจากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านจังหวัดสระบุรีแยกซ้ายที่ต่างระดับสีคิ้ว ผ่านจังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่จังหวัดเลยทางด้านอำเภอภูกระดึง จากนั้นจะสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ หรือใช้เส้นทางถนนมิตรภาพไปจังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดขอนแก่น เข้าสู่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งก็สามารถท่องเที่ยวต่อเนื่องไปยังจังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬได้ ครบทั้ง 5 จังหวัดเช่นกัน

            นักท่องเที่ยวสามารถโดยสารเครื่องบินจากสนามบันสุวรรณภูมิสู่สนามบันนานาชาติอุดรธานี จากนั้นจึงใช้เส้นทางรถยนต์ไปจังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ หรือสนามบินจังหวัดเลย จากนั้นใช้เส้นทางรถยนต์ไปสู่จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬได้

         แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

         แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แยกตามประเภท ของแหล่งท่องเที่ยว

 

 

จังหวัด

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

 

รวม

เชิงนิเวศ/ธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์/โบราณคดี

วัฒนธรรม/

โฮมสเตย์

นันทนาการ/วิทยาการ

เลย

35

14

9

5

63

หนองบัวลำภู

10

9

10

4

34

หนองคาย

3

7

7

2

1

บึงกาฬ

3

-

2

-

3

อุดรธานี

5

8

4

3

20

รวม

56

38

32

14

121

 

1. แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเลยได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง สวนหินผางาม พระธาตุศรีสองรักษ์ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว อำเภอท่าลี่ อ่างเก็บน้ำห้วย   น้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) แก่งคุดคู้ สถานีทดลองเกษตรที่สูงอำเภอภูเรือชุมชนบ้านไม้เก่า 100 ปีริมฝั่งโขง กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาป่าหนาด กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาอ้อ

2.แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดหนองบัวลำภูได้แก่ อุทยานภูเก้า-ภูพานคำ วนอุทยานบัวบาน  พิพิทธภัณฑ์ไดโนเสาร์และหอยโบราณ    ถ้ำเอราวัณ ถ้ำสุวรรณคูหา

3.แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ ทิวทัศน์ลำน้ำโขงตามเส้นทางจากจังหวัดไปอำเภอต่างๆ น้ำตกธารทอง  น้ำตกธารทิพย์  วัดโพธ์ชัย วัดหลวงพ่อองค์ตื้อ วัดหินหมากเป้ง วัดผาตากเสื้อ เจดีย์กลางน้ำ   พระธาตุหล้าหนอง วัดถ้ำดินเพียง ศาลาแก้วกู่ พระธาตุบังพวน โฮมสเตย์บ้านเวียงคุก โฮมสเตย์บ้านวังน้ำมอก พิพิทธภัณฑ์ปลาน้ำจืดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว เขตห้าม   ล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง กุดทิง วัดอาฮง วัดภูทอก

5.แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ภูฝอยลม อุทยานฯนายูงน้ำโสม     ถ้ำสิงห์ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง วัดป่าบ้านตาด วัดป่าบ้านค้อ วัดป่าภูก้อน    พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ภูพระบาท คำชะโนด พิพิธภัณฑ์อุดรธานี