สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

...................................................................

- ประจำปี พ.ศ. 2562

* ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (์NEW)

* ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

- ประจำปี พ.ศ. 2561

* ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 

- ประจำปี พ.ศ. 2560

* ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 3 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

* ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบ้านผือ ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี 

*ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ นาคา โรงแรมแกรนด์ นาคา (Grand Naga Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

- ประจำปี พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 7/2559 เมื่่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี   

* ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

* ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

* ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

* ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอุดรธานี ชั้น 3 โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

- ประจำปี พ.ศ. 2558

* ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  

*ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16  กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  

รั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่  27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  

ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 

- ประจำปี พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  

ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

*  ครั้งที่ 5/2557 เมื่่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

*  ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 เชิญประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2557 (หนังสือเชิญประชุม)  

* สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

* สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

* ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

- ประจำปี พ.ศ. 2556

• ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มันาคม 2556 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

*ครั้งที่ 2/2556 เมือวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

- ประจำปี พ.ศ. 2555

ครั้งที่  6 / 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่  5 / 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องคำชะโนด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่  4 / 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  มิถุนายน  2555   ณ ห้องประชุมคำชะโนด   ชั้น 2   ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่  3 / 2555 เมื่อวันอังคารที่  22  พฤษภาคม  2555   ณ ห้องประชุมคำชะโนด   ชั้น 2   ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่  2 / 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5  เมษายน  2555   ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่  1 / 2555 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่  บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี