SABAIDEE trip MAGAZINE.

“ค้นหาคำตอบในเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมา รวมทั้งเพิ่มเติมประสบการณ์และความทรงจำที่ดี มีความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวให้แก่ตนเอง”

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

หนังสือ “คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ” เล่มนี้จะทำให้รู้จักเรื่องราวความเป็นมาแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ วัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป