การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)