การประชุมคณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2567

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มอบหมาย นายณฐพล  วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1