การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ และติดตามผล การดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 (ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566)

วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566.คณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะทำงานพร้อมด้วย  นางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี นายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ นายกวิน ตรีกุล(แทน) โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นายเชิด สิงห์คำป้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม (ก.บ.ก.) จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. 2566
ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 กิจกรรม ทั้งนี้ คณะทำงานฯได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเร่งรัดดำเนินงานให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามสัญญาจ้าง
จุดที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเส้นทางการท้องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท
Romantic Route และนาคี รูท Nakhee Route)
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,300,000 บาท (วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 886,000 บาท)
ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 81.53 ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือการติดตั้งหม้อแปลงสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้ามายังเสาไฟฟ้า

จุดที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ
เส้นทางการท้องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท Romantic Route และนาคี รูท Nakhee Rout
กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 40,963,900 บาท (วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 40,700,000)
ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 19