การตรวจติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566.คณะทำงานออกตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประธานคณะทำงาน นายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นางสาววิภา มิ่งมงคลศรี (แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี นายกวิน ตรีกุล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดธานี
นายภาคภูมิ ปุผมาศผู้แทนภาคประชาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูล
ผลการดำเนินงานฯ จากแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ว่าควรให้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติเปรียบเทียบปริมาณการจราจร รวมถึงข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการใช้ถนนก่อนและหลังการดำเนินโครงการในโครงการนี้และโครงการต่อไปในอนาคต เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลที่ประจักษ์ว่าโครงกาที่ได้ดำเนินการ
ขึ้นมานั้น บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ระบุไว้ในโครงการหรือไม่
จุดที่ 1 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.3091 แยก ทล.210 บ้านหนองหิน ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี – บ้านบ่อน้ำฝั่งซ้าย ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.3091 แยก ทล.210 บ้านหนองหิน ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี – บ้านบ่อน้ำฝั่งซ้าย ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จุดที่ 2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทางโรแมนติกรูท (
Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route)
กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการค้าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน ควบคุม 0100 ตอน
บ้านเหล่า – ดอนกลอย ช่วง กม.5+000 กม.7+000 และ กม.12+700 – กม.14+700 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินการ ร้อยละ 69