โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธนกร ๑ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮออล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/เลขากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดทำคำของบประมาณ” นอกจากนี้ยังได้เสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็น “หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำของบประมาณ” จาก นางธัญภา เปมานุลักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๗ (สำนักงบประมาณ) และ “ความสอดคล้องของโครงการต่อแผนทุกระดับ” จาก นางสาวเบญจมาศ จันทร์เอี่ยม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพให้ส่วนราชการในการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อรองรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัด

๒. เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภายใต้ประเด็นการพัฒนา

๓. เพื่อเตรียมรองรับการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน/โครงการจากส่วนราชการที่เสนอขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ จาก ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ จำนวน ๑๘๐ คน ซึ่งมีทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮออล์ และร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS ของกระทรวงมหาดไทย