การตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ไตรมาส ๒)

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด./ประธานคณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โดยมีคณะทำงานร่วมออกตรวจติดตาม ได้แก่ นางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี , นางนภาพร แก้วสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ , ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี , นายรชานนท์ โลหิตดี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี , นายกิจชนะ ธรากิตติรัฐ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้แทนภาคประชาสังคม ก.บ.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ไตรมาส ๒) ดังนี้

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route) หน่วยงานรับผิดชอบ:แขวงทางหลวงอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางพาราแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๔ สายทางบ้านลาดหอคำ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี – บ้านหัวไซงัว ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคายระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร

๒. กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางพาราแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๔ สายทางบ้านม่วง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี- บ้านกุดผึ้ง ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร