การประชุมสรุปผลการตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนภาคประชาสังคม ก.บ.ก. นางสายสมร ทองอยู่ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี นางสาวสวรรยา ดารารัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นางนภาพร แก้วสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง